Privacyverklaring kunstzinnige therapie

Eliseduarte.com

Ik heb mijn privacybeleid op mijn website gepubliceerd.

In alle overeenkomsten (documenten waarin persoonsgegevens gevraagd worden) moet een verwijzing staan naar de privacy policy.

Eliseduarte.com verwijst in al onze documenten (contract, overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.)

waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de organisatie.

In eventuele oline-aanmeldingen wordt verwezen naar mijn privacybeleid.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die EliseDuarte.com heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

Contact

Als je wil reageren op ons privacybeleid of je rechten wil uitoefenen, kun je contact opnemen via één van de onderstaande methoden:

Via email: info@eliseduarte.com

Telefonisch: 06-24811604

Via de post:Westhavenkade 59 3131 AD Vlaardingen

Eliseduarte.com respecteert privacy van alle Cliënten (en of de kinderen of ouders)

Eliseduarte.com zorgt dat wij alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Eliseduarte.com houd rekening met gescheiden ouders:

Bent u gehuwd, dan heeft u automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag over uw kinderen. Als u gescheiden bent, dan blijft deze situatie bestaan, tenzij u in een uitzonderlijk geval een eenhoofdig ouderlijk gezag uitvoert.

Het is nodig van beide ouders toestemming te krijgen en beide ouders inzage te geven in het behandeltraject van het kind. Ook worden beide ouders benaderd indien dit in het belang van het kind is. Indien beide ouders op de hoogte willen blijven van het gehele therapeutisch proces, is het fijn dit van te voren aan te geven.

Eliseduarte.com is aangesloten bij een beroepsvereniging

We hebben een nieuwsbrief voor alle therapeuten waarin we regelmatig aandacht besteden aan privacy bescherming.

Eliseduarte.com werkt met een boekhouder Biesure

Welke gegevens verzamelt Eliseduarte.com

Gewone persoonsgegevens

Naam/ voorletters/ tussenvoegsel

Titels

Adres

Postcode

Plaats

Provincie

Land

Woonplaats

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Burgerlijke staat

Werkzaam bij organisatie

Bijzondere persoonsgegevens

Etnische afkomst indien besproken

Religieuze opvatting of overtuiging

Gegevens over gezondheid

Kopie identiteitsbewijs/paspoort,zondervoorlegger gekopieerd

BSN-nummer Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs en kinderopvang wordt het BSN gebruikt.

Zorgverzekeraar

Zorgverzekeringsnummer

Persoonlijke informatie van cliënt of ouder van cliënt die ik nodig heb om tot een behandelplan te komen.

Overige gegevens die je actief aan mij verstrekt zoals bestaande probleemsituaties, en van belang zijnde problemen die zich voor doen tijdens de therapie die ik moet documenteren en van belang zijn voor de behandeling.

Inventarisatie doelbinding.

Klant en BSN

Eliseduarte.com vraagt uw bsn nummer.

Een BSN nummer van mijn cliënten, dit is nodig om de zorg te declareren in het kader van de zorgverzekeringswet bij de zorgverzekeraar van mijn cliënten.

Behandelplan

Eliseduarte.com maakt een behandelplan met persoonlijke gegevens.

Bij opstart therapie stel ik een behandelplan op dat door cliënten wordt ondertekend en een toestemmingsformulier met behandelwoorden die bij aanvang van de behandeling door cliënt wordt ondertekent.

Online Factuur

Eliseduarte.com werkt met moneybird voor online facturen.

Hierop staan uw voorletters, naam, en adres gegevens, naam van het kind. Ook staan de data van de bezochte praktijk uren hierop genoteerd.

Noodzakelijk voor afhandelen betreft de betaling voor het therapeutisch traject

Telefoon nummer telefoon

Eliseduarte.com heeft telefoonnummers in de telefoon geregistreerd

Voor het wederzijds onderhouden van contacten als het gaat om een minderjarige cliënt en het evt. verplaatsen, afzeggen van een reeds gemaakte afspraak.

Op deze manier blijven wij met elkaar verbonden. U heeft hier toestemming voor gegeven. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Online documenteren

Eliseduarte.com doet aan verwerking gegevens in het therapeutisch document.

Noodzakelijk om op te kunnen anticiperen in een volgende behandeling

Verslagen

Eliseduarte.com verwerkt uw gegevens in diverse verslagen.

Behandelplan, verslag per keer ( zie online documenten )aan het eind van het therapeutisch traject een eindverslag.

Doel: De voortgang van de het therapeutisch proces worden hierin beschreven.

Cliënt, c​q. ouders van een minderjarige cliënt worden goed geïnformeerd middels een persoonlijk gesprek en een verslag over het verloop van het Therapeutisch proces.

Betaalachterstand en uw gegevens

Indien er sprake is van voortdurende niet-betaling behoudt Eliseduarte.com zich het recht voor om het dossier over te dragen dan wel te cederen aan een incassobureau. Eliseduarte.com werkt samen met de volgende incassobureaus voor de inning van uitstaande saldo’s:

DirectPay, Blaak 16, 3011 TA Rotterdam;

Intrum, Johan de Wittlaan 5, 2517 JR Den Haag.

Intervisie

Eens in de 2-6 weken komt de intervisie groep bestaande uKunstzinnig Therapeuten bij elkaar.

Hier word met regelmaat een kunstzinnig werk van u of uw kind besproken. Ten alle tijden wordt vooraf mondeling toestemming gevraagd of u het eens bent met het bespreken van dit werk.

Uiteraard worden hierbij geen persoonsgegevens uitgewisseld. Gaat het alleen om het kunstzinnig werk, man/vrouw en leeftijd en niet om wie daar achter schuilt.

Afgifte visitekaartje en/of gegevens via LinkedIn:

Van diverse functioneel betrokkenen registreer ik persoonsgegevens. Denk hierbij aan collega-hulpverleners, waarmee ik samenwerk, zoals psychotherapeuten, psychiaters, maar ook fysiotherapeuten etc .

Toegangsbeveiliging

Om zeker te weten dat alleen geautoriseerde personen de persoonsgegevens kunnen inzien en bewerken, moeten deze altijd beveiligd zijn met een wachtwoord en als het kan ook met een gebruikersnaam.

Eliseduarte.com heeft persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Opslaan alleen binnen de EU.

Binnen de EU is het niveau van gegevensbescherming gelijk.

Eliseduarte.com verklaart dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Recht op verwijdering en rectificatie

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens aan te (laten) passen of te laten verwijderen. Indien er sprake is van onjuiste gegevens, zullen deze worden aangepast zodra we jouw melding hierover ontvangen. Als aan de wettelijke voorschriften is voldaan zullen persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt of indien persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Persoonsgegevens zijn uitgesloten van verwijdering indien deze gebruikt worden om te voldoen aan onze taken (bijv. in het geval van contractuele verplichtingen), ten behoeve van het uitoefenen van onze rechten en aanspraken en indien we verplicht zijn gegevens te bewaren op basis van een wettelijke bewaarplicht.

Sociaal Media:

Eliseduarte.com gebruikt Facebook

Doel: sociaal media heen/inzicht in de Kunstzinnige Therapie/informatie

Kennis wordt op deze manier gedeeld onder andere vak-therapeuten. Anderen krijgen inzage in een klein stukje binnen het vakgebied Kunstzinnige Therapie.

Nooit zal eliseduarte.com patiënt in beeld brengen op een manier waarop zij herkenbaar zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon zelf, of de ouders van minderjarige cliënten.

Bewaartermijn dossiers

Eliseduarte.com heeft dossiervorming in de administratie

Client gegevens worden door mij als zorgverlener 10 jaar bewaard.

In 1995 is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) in werking getreden. Om de privacy meer te beschermen, moeten volgens de WGBO medische gegevens 10 jaar worden bewaard en daarna worden vernietigd,